Elektrikli Scooter Yönetmeliği Resmi Gazete’de Yeni Kurallar Belli Oldu

Elektrikli Scooter Yönetmeliği Resmi Gazete’de Yeni Kurallar Belli Oldu
14.04.2021

‘Akrobatik hareketler yapmak’ yasaklandı
Elektrikli scooter’ların kullanımına ilişkin düzenlemeler getiren yönetmelik Resmi Gazete’de yayınlandı. Düzenlemeye göre; elektrikli scooterın izin alınarak yapılan gösteriler dışında, akrobatik hareketler yapılarak sürülmesi yasaklandı.

Elektrikli scooter yönetmeliği bugünkü Resmi Gazete‘de yayımlandı.

Düzenleme ile trafikte tehlikeli hareketlerde bulunan e-scooter kullanıcılarının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Yayımlanan yönetmelikle birlikte e-scooter kullananlar birçok kurala uymak zorunda olacak. Hız sınırı, kullanma yaşı, hangi yollarda kullanılabileceğine ilişkin detaylar belli oldu.

‘Akrobatik Hareketler Yapmak’ Yasaklandı

Düzenlemeye göre; elektrikli scooterın izin alınarak yapılan gösteriler dışında, akrobatik hareketler yapılarak sürülmesi yasaklandı.

Yönetmeliğin ‘amacı’ bölümünde,

Paylaşımlı elektrikli skuter (e-skuter) işletmeciliği faaliyetlerini ülke ekonomisinin gerektirdiği şekilde düzenlemek, bu faaliyetlerde düzeni ve güvenliği sağlamak, ulaşımın çevre üzerindeki egzoz emisyon ve karbon salınımı gibi olumsuz etkilerini azaltarak çevresel değerleri korumak, hareketliliği artırarak kısa mesafeli seyahatlerde şahsi araç kullanımı yerine paylaşımlı e-skuter kullanımının yaygınlaştırılması ile paylaşımlı e-skuterlerin diğer ulaşım türleri ile entegre, sürdürülebilir bir ulaşım sistemi içerisinde gelişimini sağlamak üzere bu faaliyetlere ilişkin pazara giriş şartlarını ve hizmet üretenler ile hizmetten yararlananların hak, yükümlülük ve sorumluluklarını, b) elektrikli skuter ve kullanımına ilişkin 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda sayılan hususlar dışında kalan diğer hususları, belirlemektir” açıklaması yapıldı.

Yönetmeliğin kapsamı ise, “Bu Yönetmelik,;

 • karayolunda kullanılacak e-skuterler,
 • Paylaşımlı e-skuter işletmeciliği faaliyeti yapanlar ile
 • Bu faaliyetlerden yararlananlar ve bu faaliyetlerde kullanılan her türlü e-skuterleri kapsar” ifadeleri ile açıklandı.

Sürücülerin uyacakları kurallar

Yönetmelikte, E-skuter kullanımına ilişkin genel hususlarda ise şunlar belirtildi:

“E-skuter sürücülerinin uyacakları kurallar aşağıda gösterilmiştir:

a) E-skuterin;

 • Ayrı bisiklet yolu veya bisiklet şeridi varsa taşıt yolunda sürülmesi,
 • Otoyol, şehirler arası karayolları ve azami hız sınırı 50 km/s üzerinde olan karayollarında sürülmesi,
 • İkiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi,
 • Yaya yollarında sürülmesi,
 • Başka bir araca bağlanarak, asılıp tutunarak sürülmesi,
 • İzin alınarak yapılan gösteriler dışında, akrobatik hareketler yapılarak sürülmesi,
 • Manevra için işaret verme halleri dışında tek elle sürülmesi,
 • Kamu nizamını bozacak, özel mülkiyeti ihlal edecek ve yayalar, engelliler veya hareket kısıtlılığı olan kişilerin güvenli ve bağımsız hareketlerini, araç ve yaya trafiğini engelleyecek şekilde park edilmesi,

b) E-skuterde;

 • Diğer araçlar izlenirken, geçilirken, manevra yapılırken; karayolunu kullananların hareketini zorlaştırıcı, tehlike doğurucu davranışlarda bulunulması,
 • Sürücü dışında başka kişilerin taşınması,
 • Sırtta taşınabilen kişisel eşya harici yük ve yolcu taşınması, yasaktır.

Kullanılacak e-skuterin; gece diğer araç sürücüleri ve yayalar tarafından rahat bir şekilde fark edilmelerini sağlamak üzere; önde beyaz ışık verecek ve en az 20 metre önü aydınlatabilecek şekilde bir adet far, arkada, kırmızı renkte ışık veren bir lamba ve kırmızı reflektör ile 30 metreden duyulabilecek ses çıkarabilen zil, korna veya benzeri ses aleti ile teçhiz edilmiş olması zorunludur.

E-skuter kullananlar 2918 sayılı Kanunda ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen kurallara uymakla yükümlüdürler.

Paylaşımlı e-skuter işletmeciliği faaliyeti, sadece yetki belgesi ve paylaşımlı e-skuter izni alan gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılır.

PAYLAŞIMLI E-SCOOTER ŞİRKETLERİNE ÖZEL ŞARTLAR

Bu Yönetmeliğe göre düzenlenecek yetki belgeleri ile verilecek e-skuter izinleri, satılamaz ve devredilemez.

E-scooterları paylaşımlı olarak kullanıma sunan şirketler en az 500 bin lira sermayeye veya işletme sermayesine sahip olacak.

Gerçekleştirecekleri faaliyetlere ilişkin verilerin tutulacağı veri tabanının saklanacağı sunucuların Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde barındırılması ve İdarenin erişimine açık olması,

Seri/plaka/id numaralarını U-Net’e kaydetmek koşulu ile kendilerine ait en az 250 adet e-skutere sahip olması,

Güncel hali esas olmak üzere TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS ISO/IEC 27001, ISO 45001 kalite belgelerine sahip olması şart koşulacak.

Kamu kurum ve kuruluşları ile iştiraklerinden bu maddede belirtilen sermaye şartı aranmayacak.

YETKİ BELGESİ ALINACAK YERLER

İzin verecek merciler

Yönetmelikte, paylaşımlı e-skuter izni verecek merciler ise şöyle belirtildi;

“Bu Yönetmelik kapsamında yetki belgesi almış olan gerçek veya tüzel kişilerin, paylaşımlı e-skuter faaliyetlerinde kullandıracakları e-skuterler için;

 • Büyükşehir belediyesi kurulu bulunan illerde UKOME’den,
 • Büyükşehir belediyesi bulunmayan illerde il trafik komisyonundan,

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen mercilerin görevli ve yetkili olmadığı ve özel kanunlar ile belirlenmiş alanlarda, kendilerine yetki verilmiş ilgili kurum ve işletmelerden izin almaları ve 24’üncü maddenin ikinci fıkrasındaki harcı ödemeleri zorunludur.”

KISITLI SAYIDA OLACAK

Paylaşımlı e-scooter izni verilmesinde, özellikle toplu taşıma hatları ile entegrasyon, arz/talep dengesi ve haksız rekabete ya da piyasada tekelleşmeye mahal verilmemesi hususları esas alınacak.

Büyükşehirlerde izin verilecek her bir ilçedeki nüfusun, büyükşehir olmayan yerlerde belediye nüfusunun en fazla 200’de biri kadar olacak şekilde e-scooter izni verilecek.

Nüfusun mevsimsel veya dönemsel değişiminin kullanım talebini artırması ile kapasite kullanım durumu ve benzeri gerekçelerle ikinci fıkra ile belirlenen sayı %50’ye kadar artırılacak.

Nüfusu 20.000’in altında olan belediyelerde ikinci fıkra ile belirlenen e-scooter izni sayısı 3 katına kadar artırılabilecek.

Her bir yetki belgesi sahibine, ikinci fıkrada belirlenen e-scooter sayısının beşte birini aşmamak kaydıyla e-scooter izni verilecek.

Özel kanunlar ile korunan ve yetkili kurum/işletme uhdesindeki alanlarda (havalimanları, üniversite kampüsleri, hastaneler, milli parklar ve benzeri) verilebilecek e-scooter izin sayısı için bu maddede belirtilen sınırlamalar uygulanmayacak.

15 YAŞ SINIRI

Yetki belgesi sahipleri, sadece izin aldıkları belediye/bölge sınırları içerisinde faaliyette bulunabilecekler. E-scooterların izin alınmayan bir belediye/bölge sınırları içerisinde kullanılması durumunda, söz konusu e-scooterların 48 saat içerisinde izin alınan belediye/bölge sınırları içerisine getirilmesi zorunlu olacak.

Yetki belgesi sahipleri, yapacakları faaliyetlerle ilgili olarak, e-scooterların seri/plaka/id numaraları ve konum bilgileri ile 15 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen bilgileri, verilen hizmetin bitişine kadar U-Net’e işlemek/iletmek zorunda olacaklar.

Yetki belgesi sahipleri, firmalarında meydana gelen unvan, adres ve sermaye şartını kaybedecek şekildeki sermaye azaltışlarını, değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren doksan takvim günü içinde İdareye elektronik olarak bildirmekle yükümlü olacaklar.

Yetki belgesi sahipleri, 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununda ön görülen tedbirler, kaideler ve yasaklamalara uygun olarak faaliyette bulunmaktan sorumlu tutulacaklar. Bu fıkraya aykırılığın tespiti halinde, bu durum ilgili mercilere iletilecek.

Yetki belgesi sahipleri, çevreyi ve insan sağlığını koruma, çevre kirliliğini önleme amacıyla yürürlüğe konulan mevzuat hükümlerini bilmek ve faaliyetlerini bunlara uygun olarak yürütmekten sorumlu tutulacak.

Yetki belgesi sahiplerinin, hizmet alanlara ait bilgilerin gizliliği ve güvenliğine ilişkin; her türlü bilgiyi açığa vurmaları, üçüncü kişilere bilgi vermeleri veya herhangi birinin bunları yapmasına neden olmaları yasak olacak. Bu fıkraya aykırılığın tespiti halinde, 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri çerçevesinde ilgili mercilere bilgilendirme yapılacak.

Yetki belgesi sahipleri, hizmetten yararlananlara hizmetleriyle ilgili çevrimiçi (mobil/internet) eğitim vermek ve bu eğitimin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmekle yükümlü olacaklar.

Yetki belgesi sahipleri, e-scooterın kullanımı sırasında kask, dizlik, reflektörlü ceket gibi koruyucu ve görünürlüğü artırıcı ekipmanların giyilmesi konusunda hizmetten yararlananları bilgilendirmekle yükümlü tutulacaklar.

Yetki belgesi sahipleri, 15 yaşını bitirmemiş olanlara hizmet veremeyecek.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.